NCKH Sinh viên


Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của SV năm học 2018-2019

Sinh viên theo dõi quy chế tại đây: Quy chế KHCN SV ...

Xem thêm

Quy định về khóa luận Tốt Nghiệp

Quy định về quản lí, tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp cho hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1516 /QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 27/09/2011) và được sửa đổi một số điều theo Quyết định số 2410/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 25/11/2015. Tập tin đính kèm: Quy định khóa luận tốt nghiệp Sửa đổi   ...

Xem thêm

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2017-2018

...

Xem thêm

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khóa luận tốt nghiệp năm học 2016- 2017

...

Xem thêm

Thoong báo thu Khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017

...

Xem thêm

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Khóa luận tốt nghiệp năm học 2014- 2015

...

Xem thêm