Hệ chính quy


TB: Đăng kí bảo hiểm y tế cho SV khóa 2021 (thời hạn sử dụng thẻ từ 01/11/2021 đến 31/12/2021)

  ...

Xem thêm

TB: Xét cấp học bổng hỗ trợ học phí HK 1 năm học 2021-2022 cho SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra

  ...

Xem thêm

Báo cáo: Kết quả tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Trường Đại học Sài Gòn giai đoạn 2021-2025

  ...

Xem thêm

Báo cáo: Kết quả thực hiện tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021

  ...

Xem thêm

TB: Về việc tổ chức thi ứng dụng CNTT cơ bản cho sinh viên khoá 17 trở về trước

  ...

Xem thêm

TB: Về việc tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra trình độ đại học cho sinh viên khoá 17 trở về trước

***Lưu ý: Thông báo này thay thế cho thông báo số 1953 về việc tổ chức thi ngoại ngữ đầu ra trình độ đại học cho sinh viên khoá 18 trở về trước   ...

Xem thêm

TB: Về việc tham gia bảo hiểm tai nạn sinh viên năm học 2021-2022

  ...

Xem thêm

KH: Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2021-2022

  ...

Xem thêm

KH: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

  ...

Xem thêm

TB:Điều chỉnh thời gian bắt đầu học kì, tổ chức dạy và học bù học kì 1, năm học 2021-2022 đối với các lớp học phần khoá 18, 19, 20

  ...

Xem thêm