TB: Nhận đăng ký lớp ƯDCNTT khóa 169


 

Trung tâm Công nghệ thông tin gửi Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học  khóa 169.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác