Biểu mẫu nghiên cứu khoa học


BIỂU MẪU THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  • Các biểu mẫu dành cho giảng viên:

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Mẫu xét duyệt

1. Biên bản xét duyệt đề tài cấp Khoa

2. Biên bản xét duyệt tài liệu học tập

3. Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài cấp Khoa

Mẫu nghiệm thu đề tài

1. Biên bản nghiệm thu đề tài cấp Khoa

2. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Khoa

3. Phiếu nhận xét phản biện đề tài cấp Khoa

Mẫu nghiệm thu tài liệu học tập

1. Biên bản nghiệm thu tài liệu học tập

2. Phiếu nhận xét tài liệu học tập

3. Phiếu thẩm định tài liệu học tập


Chuyên mục: Giảng viên | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác