TB: Về việc lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và sinh viên phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2021


Link lấy ý kiến phản hồi: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-gv

 


Chuyên mục: Thông báo giảng viên | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác