Quy định về khóa luận Tốt Nghiệp


Quy định về quản lí, tổ chức hoạt động khóa luận tốt nghiệp cho hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1516 /QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 27/09/2011) và được sửa đổi một số điều theo Quyết định số 2410/QĐ-ĐHSG-ĐT ngày 25/11/2015.

Tập tin đính kèm:

Quy định khóa luận tốt nghiệp

Sửa đổi

 


Chuyên mục: NCKH Sinh viên | Đăng bởi: Đậu Thị Huế