TB: Lấy ý kiến phản hồi của CB, VC và SV phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2022


 

Khoa gửi link khảo sát:

- Cán bộ, viên chức: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-gv;

- Sinh viên: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-sv.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác